EU ETS

EU ETS

Verifiering av koldioxidutsläppen från stationära anläggningar samt av deras aktivitetsdata

Sedan 2006 har Bureau Veritas Certification verifierat utsläppsdata i enlighet med det europeiska EU-ETS-systemet. Idag, med en dansk ackreditering, verifierar vi båda företagen i Sverige, Danmark, Norge och Island och har ett system som är så enkelt som möjligt i förhållande till de många EU-regler inom området.

Vi har ett starkt team med verifierare och experter som har varit involverade i många år och har stor erfarenhet inom området så att verifieringen inte orsakar problem med de nationella myndigheterna efteråt. Våra verifierare och experter täcker alla typer av sektorer för stationära installationer med stor erfarenhet av hur övervakning och data ska behandlas så att de uppfyller kraven i EU och de nationella myndigheterna.

Granskning av årliga utsläppsrapporter

Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, EU ETS, som beslutades av Europeiska unionen (EU) och Europaparlamentet 2003, trädde i kraft den 1 januari 2005. Systemet anger hur mycket växthusgaser och utsläpp från anläggningar som omfattas av utsläppshandel får släppas ut per handelsperiod. Direktivet omfattar cirka 12 000 produktionsanläggningar i Europa, som tillhör olika industrisektorer.

Detta ingår i en EU ETS verifiering

En EU ETS-verifiering är en process genom vilken en oberoende tredje part säkerställer att verksamheters årliga utsläppsvärden eller nyckeltal har specificerats korrekt och upprättats i enlighet med en godkänd övervakningsplan. Bureau Veritas Certifierings riskbaserade tillvägagångssätt gör att denna process kan genomföras så effektivt som möjligt.

Först och främst måste de registrerade utsläppsuppgifterna verifieras av en ackrediterad oberoende verifierare och sedan överföras till respektive EU ETS-tillsynsmyndighet i form av en årlig utsläppsrapport.

Bureau Veritas, som ett ackrediterat organ inom EU ETS, utför följande tjänster:

  • Verifiering av data och årlig validering av de utgivna utsläpps-rapporterna
  • Utbildningskurser om regler och beräkningsmetoder

Bureau Veritas verifiering ger en komplett väg som inkluderar dessa grundläggande steg: 

  • Val av verifieringsgrupp: urvalskriterier efter område och typ av process säkerställer att verifieringen av utsläppsdata utförs av kvalificerade och kompetenta verifierare.
  • Strategisk granskning: inledande analys av kundens aktiviteter och processer, källorna till koldioxidutsläpp, de gränser inom vilka processerna ska beaktas, övervakningsstrukturen, datahantering och kvalitetssäkring.
  • Systemgranskning och riskanalys: kritisk utvärdering av ledningssystemet och de mätmetoder som används. Analys av procedurer, dokumentation och alla verktyg som används av kunden för hantering av växthusgasdata.
  • Processanalys: Bekräftelse av giltigheten för den information som används för att beräkna den osäkerhetsnivå som definieras i övervakningsplanen, verifiera att den godkända övervakningsplanen är på plats samt kontrollera uppgifterna.