Miljö Energi ISO 14001

Kurser i Hållbarhet

2015 var ett år med två avgörande globala beslut. I september beslutade världens länder om de 17 globala målen för hållbar utveckling och att verka för att de uppnås fram till år 2030. I december samma år slöts ett nytt globalt klimatavtal i Paris.

Begreppet hållbar utveckling syftar till goda sociala livsbetingelser utan att människans existens och förverkligande i samhället exploaterar ekosystemens funktioner. I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ett övergripande mål för svensk politik. Begreppet brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling.

Bureau Veritas erbjuder en flera olika kurser som knyter an till begreppet hållbar utveckling. Vi har kurser som hjälper företag att förbättra sitt arbete mot de globala målen för hållbarutveckling, Livscykelanalyser och Miljölagstiftning.

Alla våra kurser går att få anpassade efter era affärsbehov och önskemål. Kontakta vår kursavdelning för mer information.

VÅRA KURSER INOM HÅLLbarhet

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31 60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com