Miljö Energi ISO 14001

Kurser i Hållbarhet

Bureau Veritas erbjuder flera olika kurser som knyter an till begreppet hållbar utveckling. Vi har utbildningar som hjälper företag att förbättra sitt arbete mot de globala målen för hållbar utveckling, livscykelanalyser och miljölagstiftning.

Med Bureau Veritas hållbarhetsutbildningar kan du se till att din personal har kunskapen och verktygen för att implementera hållbarhetsstandarder och metoder för hållbarhetshantering och utvärdera och förbättra deras effektivitet. 

2015 var ett år med två avgörande globala beslut. I september beslutade världens länder om de 17 globala målen för hållbar utveckling och att verka för att de uppnås fram till år 2030. I december samma år slöts ett nytt globalt klimatavtal i Paris.

Begreppet hållbar utveckling syftar till goda sociala livsbetingelser utan att människans existens och förverkligande i samhället exploaterar ekosystemens funktioner. I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ett övergripande mål för svensk politik. Begreppet brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling.

Online

Med anledning av covid-19 och för att bidra till en bättre miljö har vi på Bureau Veritas
beslutat att genomföra alla våra kurser under 2021 som distansutbildningar. 

VÅRA KURSER INOM HÅLLbarhet

 

Kontakt

Telefon: +46 (0)31 60 65 33

Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com