Livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA)

 

 

Livscykelanalys – En metod för att mäta miljöpåverkan

Livscykelanalys (LCA) är en erkänd metod som bygger på vetenskapliga principer och procedurer för att bedöma miljöpåverkan av produktsystem och tjänster. Den kvantifierar potentiell miljöpåverkan, identifierar förbättringsmöjligheter och stöder optimering av hållbarhetsstrategier. Att integrera livscykelperspektivet i affärsstrategin kan skapa värde på både kort och lång sikt.

Utnyttja LCA för värdedrivna strategier

Att säkerställa att resultat driver aktivering och motivation för att genomföra förbättringsåtgärder är centralt för oss. Livscykelanalys (LCA) är en robust metod som tillför värde på många sätt.

  1. Förbättra hållbarhetsstrategier: Livscykelperspektivet skapar en stabil grund för relevanta hållbarhetsstrategier och rapportering, vilket gör det möjligt att identifiera mätbara mål för spårning och rapportering i hållbarhetsrapporter och vägleda strategiskt beslutsfattande.

  2. Produktutveckling: LCA-resultat hjälper till att utvärdera designbeslut genom att identifiera komponenter och material med störst miljöpåverkan (hotspots). Genom att bedöma hela livscykeln, från utvinning av råmaterial till bortskaffande, kan organisationer göra välgrundade val av material, processer och teknik, vilket förbättrar den totala miljöprestandan.

  3. Förbättra dialogen om hållbarhetsfrågor: Att förstå produktsystemens miljöpåverkan under hela livscykeln hjälper till att optimera leveranskedjan. Organisationer kan identifiera områden för effektivitetsförbättringar, minska resursförbrukningen och samarbeta med leverantörer för att förbättra den övergripande hållbarheten.

  4. Miljövarudeklarationer (EPD:er): LCA-resultat ligger till grund för miljödeklarationer som EPD. Denna transparens stärker varumärkets image, lockar miljömedvetna konsumenter och främjar förtroende bland investerare och partners.

  5. Affärsmöjligheter: Livscykelanalyser bidrar till att upptäcka områden där miljöförbättringar kan öka lönsamheten. Organisationer kan effektivisera processer, minimera slöseri och fördela resurser mer effektivt. Detta tillvägagångssätt med dubbla fokus anpassar miljömedvetenhet till ekonomisk lönsamhet.

  6. Innovation och forskning: Livscykelanalyser uppmuntrar innovation genom att uppmuntra forskning om hållbara alternativ. Organisationer kan ligga steget före på marknaden genom att kontinuerligt förbättra processer och produkter för att anpassa sig till föränderliga miljöstandarder och konsumenternas förväntningar.

Hur gör vi en livscykelanalys?

Med hjälp av flera års expertis inom LCA, i kombination med omfattande bransch- och materialkunskap, hjälper Bureau Veritas hållbarhetskonsulter dig att identifiera viktiga hållbarhetsindikatorer som kräver de mest effektfulla förbättringarna.

På Bureau Veritas följer vi ISO 14040-familjen av standarder för att genomföra bedömningar i en systematisk process i fyra steg: definiera mål och omfattning, inventera alla relevanta flöden, utvärdera resultat och tolka resultat. Vi använder olika metoder och strävar konsekvent efter att hjälpa våra kunder att identifiera den mest lämpliga lösningen för deras unika omständigheter. Utvärderingar kan utföras för olika produktgrupper, med möjlighet att använda eller utelämna miljöredovisningen eller EPD:n.

 

Tjänster Bureau Veritas erbjuder inom LCA och EPD

Bureau Veritas erbjuder olika stödtjänster inom hållbarhetsbedömning och deklaration. Vi erbjuder utbildningar i LCA och EPD, stöd i livscykelanalys, implementering och EPD-utveckling. Vi gör också kritisk granskning av LCA och verifiering av miljöredovisningar (EPD-verifiering).

  • Våra LCA- och EPD-utbildningar ger yrkesverksamma möjlighet att förbättra hållbarhetspraxis, fatta välgrundade beslut och bidra till effektiv miljöhantering och rapportering.
  • Den kritiska utvärderingen av LCA-rapporten syftar till att noggrant bedöma dess anpassning till branschstandarder, vilket säkerställer noggrannhet och tillförlitlighet. Denna process ökar trovärdigheten för LCA-resultat, vilket underlättar välinformerat beslutsfattande för robusta hållbarhetsinitiativ.
  • EPD-verifiering säkerställer att miljöredovisningen överensstämmer med definierade krav och är upprättad i enlighet med gällande standarder. Denna process tillför trovärdighet och tillförlitlighet till EPD:n, ingjuter förtroende hos intressenter och ökar transparensen i kommunikationen av en produkts miljöpåverkan.
  • Bureau Veritas erbjuder också supporttjänster för beräkningar av produkters miljöavtryck (PEF) och organisatoriska beräkningar av utsläpp av växthusgaser (Scope 1, 2 och 3)

VÅRA UTBILDNINGAR I LCA/ EPD