Miljö Energi ISO 14001

ISO 14001 CERTIFIERING

iso 14001 mILjöcertifiering

VAD ÄR ISO 14001?

ISO 14001 är en internationellt erkänd standard som anger kraven för ett miljöledningssystem och används över hela världen. Den ger vägledning för företag och organisationer som vill säkerställa att deras produkter och tjänster konsekvent uppfyller kraven för sina miljöpolitiska åtaganden.

Vad används ISO 14001 till?

Företag är alltmer skyldiga att visa att de tar en proaktiv inställning till miljön. En ISO 14001 certifiering kan hjälpa er organisation att uppnå era miljömål genom att öka den operativa kontrollen och bättre integrera miljön i affärsstrategin. ISO 14001 revisioner av Bureau Veritas kan hjälpa din organisation att få en konkurrensfördel och förbättra sitt rykte genom att förbättra miljöpåverkan inom alla affärsområden.

Allmänna påtryckningar och lagar innebär större krav för organisationer att proaktivt främja hållbarhet. Ett systematiskt tillvägagångssätt för miljöhantering är viktigt för att snabbt svara på föränderliga krav, samtidigt som man säkerställer fullständig öppenhet och ansvarsskyldighet. ISO 14001 certifiering från Bureau Veritas hjälper er att hantera företagets miljöpåverkan.

Främsta fördelarna

 • Minskad miljöpåverkan

  genom att skapa en företagskultur för ständiga förbättringar

 • Ökad kontroll

  över miljöaspekterna i ditt företag

 • Förbättrad kundnöjdhet

  och beslutsfattning genom att förstå risker och möjligheter för miljöledning

 • Integrerad miljööversikt

  i affärsstrategi

 • Optimerad prestanda

  för ditt miljöledningssystem

Vad krävs för att bli miljöcertifierad?

För att bli miljöcertifierad krävs följande: 

 • Företaget eller organisationen inför ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015. 
 • Systemet ska vara en del av organisationens dagliga verksamhet och utvärderas regelbundet. 
 • Kontroll och korrigerande åtgärder-  företaget ska övervaka, mäta och utvärdera sitt system och miljöarbetets resultat. 
 • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av oss eller annat certifieringsbolag.

Varför miljöcertifiering?

 • Underlättar kommunikation av byggnadens miljöprestanda
 • Försäkrar energieffektivitet och lägre energikostnader
 • Skapar en hälsosam inomhusmiljö som bidrar till en ökad produktivitet och trivsel. 
 • Positionerar och synliggör fastighetsägarens och hyresgästernas miljöambitioner
 • Tillgodoser hyresgäster med höga miljökrav
 • Leder med högst sannolikhet till en utvecklad och förbättrad slutprodukt. 
 • Fastighetsvärdet stiger genom kvalitetssäkrad miljöprestanda. 
 • Långsiktig hållbarhet och lönsamhet under hela livscykeln

Vad innebär ett ledningssystem för miljö?

Ett ledningssystem beskriver hur en organisation styr sin verksamhet. Beroende på syfte så hanterar ett ledningssystem ett eller flera olika ämnen. Det kan innehålla delar som behandlar till exempel miljö , vilket är standarden ISO 14001. 

När man upprättar ett ledningssystem går man igenom hur verksamheten fungerar och bestämmer sig för hur man skall arbeta i framtiden. Man tar därefter fram policy, mål och dokumentation som beskriver hur organisationen skall arbeta för att uppnå de mål man har med verksamheten. 

Några fler exempel på våra standarder för ledningssystem är:

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com