ISO 45001

ISO 45001 
CERTIFIERING

ISO 45001 & ARBETSMILJÖ

Företag står inför växande efterlevnadskrav relaterade till arbetsplatsrelaterade sjukdomar och olyckor. ISO 45001 Health & Safety Management System-certifiering från Bureau Veritas stödjer organisationer i proaktivt förebyggande av arbetsrelaterade skador och ohälsa.

Konsumenternas förväntningar på socialt ansvar är större än någonsin. Skador och dödsfall relaterade till arbetsmiljörisker är extremt kostsamma för samhället. Att säkra allmänhetens förtroende innebär att placera ett hälso- och säkerhetshanteringssystem i centrum för en sund affärsstrategi.

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är den nya internationella certifieringsstandarden inom OHSMS (Occupational Health and Safety Management Systems). Standarden hjälper dig att implementera ett omfattande tillvägagångssätt för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen eller att förbättra en befintlig OHSMS. Att uppnå ISO 45001-certifiering från Bureau Veritas understryker din organisations åtagande att skydda anställda över hela världen.

ISO 45001 har utarbetats med hjälp av "High Level Structure". Syftet är att förbättra anpassningen mellan ISO:s ledningssystemstandarder och därigenom underlätta implementeringen av organisationer som ska uppfylla kraven i flera standarder samtidigt, t.ex. ISO 9001:2015 och ISO 14001: 2015.

ISO 45001-standarden ger mer detaljerade krav än sin föregångare, OHSAS 18001. Den nya standarden utökar sin räckvidd utöver fysisk säkerhet för att omfatta de psykologiska farorna med utbrändhet, trakasserier och stressrelaterade sjukdomar. Den innehåller också mindre uppenbara faror som repetitiva belastningsskador och ryggsmärtor som är vanligt förekommande i kontorsmiljöer. 

En viktig del i ISO 45001 är arbetarnas roll för att identifiera potentiella hälso- och säkerhetsrisker på jobbet. Detta kan ha formen av ett representativt team för att säkerställa att hälso- och säkerhetsrisker identifieras på alla nivåer i organisationen. Dessutom innehåller varje klausul riskbaserat tänkande för att uppmuntra proaktiva åtgärder som syftar till att minska arbetsskador och dödsfall.

ISO 45001 certifiering

ISO 45001 är en kravspecifikation som omfattar vilka krav som ställs på ledningssystemet för arbetsmiljö.  För att ditt företag ska kunna nå en certifiering så är det följande krav som måste uppfyllas: 

 • Arbetsmiljöpolicy- ditt företag behöver upprätta en arbetsmiljöpolicy och försäkra att det kommer följa ledningssystemet. 
 • Planering- en handlingsplan ska utarbetas så att arbetsmiljöpolicyn kan uppnås. 
 • Införande och drift - system och resurser ska samordnas för effektivt införande och uppfyllande av arbetsmiljöpolicy och mål. 
 • Ledningsgenomgång - för att utveckla och förbättra ditt företags miljöprestanda ska ledningen ständigt granska och förbättra systemet. 
 • Kontroll och korrigerande åtgärder-  företaget ska övervaka, mäta och utvärdera sitt system och arbetsmiljöarbetets resultat.

Krav i ISO 45001

ISO 45001 innehåller krav som beskriver hur organisationer ska göra för att implementera ett ledningssystem för arbetsmiljö och sedan bedöma hur väl de efterlevs.

Man ställer specifika krav på följande områden:

 • Organisationens förutsättningar
 • Ledarskap och arbetstagarens medverkan
 • Planering
 • Stöd
 • Verksamhet
 • Utvärdering av prestanda
 • Förbättringar

Fördelar med ISO 45001

 • UTVECKLA RÄTT HÄLSO- OCH SÄKERHETSMETODER

  för ditt företag med ISO 45001

 • GRANSKA HÄLSO- OCH SÄKERHETSRISKER

  och skapa processer som är relevanta för ditt företag och dess sammanhang

 • MINSKA ARBETSPLATSOLYCKOR

  genom att genomföra kontroller och utvärdera prestanda

 • MEDARBETARE FÅR EN AKTIV ROLL

  i hälsa och säkerhet på jobbet genom ökad medvetenheten om risker

 • REDUCERA KOSTNADER

  för olyckor och försäkringar

 • FÖRBÄTTRA DITT RYKTE

  genom internationell certifiering mot ISO 45001 med Bureau Veritas, ett ackrediterat certifieringsorgan

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com