Meeting room

CERTIFIERING

Certifiera ert värde

Certifiering är en oberoende utvärdering av en produkt, process eller tjänst. Det ger intressenter som kunder, anställda, ägare, konsumenter, medborgare, gräsrotsorganisationer, media etc. ett bevis på att en kompetent och oberoende person har granskat organisationen eller företaget. Detta har några av följande fördelar: Transparens, säkerhet, effektivitet och processoptimering, motivation, tillgång till marknader och kunder.

Bureau Veritas oberoende dotterbolag, Bureau Veritas Certification Sverige AB, erbjuder dig ett heltäckande utbud av certifiering och revision. Från generella ISO standarder till mer anpassade system inom kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö och socialt ansvar. Bureau Veritas Certification Sverige AB är ett världsledande certifieringsföretag och vi är ackrediterade av mer än 30 olika ackrediteringsorgan som SWEDAC (Sverige), DANAK (Danmark) och UKAS (UK). Med mer än 60 ackrediteringar levererar vi verifieringstjänster och ackrediterad certifiering lokalt i de enskilda länderna.

Läs mer om certifiering här

Certifiering är en investering

SE VÅRA TJÄNSTER

 • CERTIFIERINGSPROCESSEN

  Inledande huvudrevision

  Syftet med den inledande huvudrevisionen är att vi lär känna ditt företag. Vi granskar dina system med fokus på efterlevnad av systemkrav. Samtidigt gör vi en dokumentgranskning för att bedöma om dokumentationen för ditt ledningssystem uppfyller de specifika kraven i standarden. Slutligen granskas ledningens utvärdering och interna revisioner. Du får sedan en utvärdering och ett svar på om du är redo för huvudrevisionen.

  Huvudrevision

  Vid huvudrevisionen inspekteras ledningssystemet noggrant för att säkerställa att systemet uppfyller de obligatoriska kraven i standarden för vilken certifiering söks. Vi tittar på implementeringen av systemet i hela företaget och hittar eventuella flaskhalsar och risker. Alla huvudrevisioner öppnas och avslutas med ett möte med ledningen. Vid det sista mötet får ledningen en sammanfattning av revisionen, som ger en tydlig bild av vad som kommer att finnas i revisionsberättelsen. Revisorn i fråga utarbetar sedan en revisionsberättelse för ledningen. Detta inkluderar styrkor, förbättringar och eventuella avvikelser. Avvikelserna måste stängas innan certifikatet utfärdas.

  Korrigerande åtgärder och certifikatutfärdande

  Certifikatet utfärdas när företaget bedöms uppfylla kraven i standarden och eventuella avvikelser stängs med korrigerande åtgärder. Certifikatet är giltigt i tre år, förutsatt att systemet följs. Certifikatet anger vilket omfattning företaget har granskats, för vilken standard och när certifikatet löper ut. Om företaget granskas enligt samma standard på flera olika platser kommer detta också att visas på certifikatet. Alla avvikelser, revisionsrapporter och certifikat kommer att finnas tillgängliga i vårt online-system, Maestro.

  Periodiskt utvecklingsbesök

  När du har fått certifikatet och börjat göra interna revisioner så att systemet underhålls är du på god väg. För att vara säker på att systemet underhålls kommer vi på underhållsbesök antingen var sjätte månad eller en gång per år, beroende på vad som passar dig bäst. Vid dessa besök granskar vi om ditt företag fortfarande lever upp till kraven i standarden. Dessa underhållsbesök är inte lika omfattande som själva huvudrevisionen.

  Recertifiering

  I slutet av en certifieringsperiod genomförs en recertifiering. Detta fortsätter i stor utsträckning precis som huvudverifieringen. Det kommer återigen att ske en dokumentgranskning och en grundlig granskning av ledningssystemet. Recertifieringsgranskningen utgör grunden för den nya certifieringen och certifikatet utfärdas sedan.

  Ta över ett certifikat

  Om du redan är certifierad av ett annat certifieringsföretag kan vi enkelt ta över din certifiering. I så fall kommer vi att granska din nuvarande certifiering genom att besöka ditt företag och bedöma revisionsrapporter och avvikelser. Baserat på detta kan ett nytt certifikat från Bureau Veritas Certification Sverige AB, som har samma utgångsdatum som ditt gamla certifikat, utfärdas. Utöver detta ser vi till att behålla den certifieringscykel som du var innan du bytte till Bureau Veritas Certification Sverige AB.

 • SUSPENDERING

  Ett certifikat utfärdad av Bureau Veritas kan bli suspenderat av tre olika orsaker:

  - Den kan vara initerad av Bureau Veritas då man anser att kunden inte uppfyller certifieringskraven, inte stänger avvikelser inom angiven tidsram, inte lämnar in en godtarbar plan för korrigerande åtgärder, använder Bureau Veritas logotyp felaktigt trots Bureau Veritas anvisningar eller inte betalat revisionsavigifterna i tid.

  - Suspendering kan bero på en förändring av scopet och att standardkraven inte längre uppfylls.

  Kunden kan frivilligt begära en suspendering på grund av ändringar i organisation som förväntas leda till större avvikelser under nästkommande revision

  Suspenderingsprocessen

  Beslut om suspendering fattas av Bureau Veritas. Vid beslut om suspendering skall ett suspenderingsbrev skrivas som dokumenterar beslutet och skickas till kunden. Detta brev fungerar som bevis.

  Under suspenderingssperioden är certifikatet tillfälligt ogiltigt och kunden ska inte marknadsföra sitt certifikat. Om inte suspenderingen upphävs inom angiven tidsram kan certifkatet dras in.

  Återinförande av certikat efter suspendering

  Initialt är den första suspenderingen i tre månader och kan sedan förlängas ytterligare tre månader men den totala suspenderingsperioden får inte överstiga 6 månader. Under de första 3 månaderna ska ett särskilt övervakningsbesök bokas in där en revisor ska granska situationen.

  Om det under besöket påvisas att klienten vidtar åtgärder för att stänga avvikelser men inte slutfört detta arbete kan revisorn anmoda en förlängning av suspenderingen. Om det kan påvisas att kunden uppfyller kraven och skälet till suspenderingen eliminerats, ska suspenderingen upphävas och planerade revisioner ska återinföras.

  Upphävande av en suspenderingen är en beslutsprocess, all information för att stödja upphävandet suspenderingen ska skickas till Bureau Veritas för godkännande.

  Återkallelse av certifikat

  Återkallelse av certifikat ska genomföras om kunden, trots korrigerande åtgärder så som suspendering, ändå inte uppfyller kraven. Bureau Veritas Sveriges tekniska chef ska då göra en skriftlig anmälan till kundens ledande befattningshavare samt meddela kring återlämnande av tidigare utfärdade certifikat och medföljande logotyper. Tekniska chefen ska också underrätta kunden om BVC: s överklagande- och klagomålsprocess och kunden informeras om att ett överklagande kan göras inom fyra veckor efter nämnda meddelande.

  Vidare ska avtalet som skrivits mellan parterna upphävas och kunden ska ta bort all information rörande Bureau Veritas certifiering från deras hemsida.

  Om kunden har ett certifikat med fler standarder kommer Bureau Veritas fatta beslut om certifikat ska återutfärdas med de standarder som inte påverkas av återkallelsen.

 • HUR KAN DU ANVÄNDA DIN CERTIFIERING?

  RÄTTSLIG INSTRUKTION AV VÅRT CERTIFIERINGSMÄRKE

  Vid användning av Bureau Veritas Certification Sverige AB och ackrediteringsorganens varumärken måste kunderna följa gällande regler och riktlinjer som delas ut vid certifiering - inklusive kraven i de allmänna villkoren för certifieringstjänster.

  Det får inte finnas någon tvetydighet vad gäller certifieringen. Bureau Veritas Certification Sverige ABs märke och/eller ackrediteringsorganets varumärke får inte användas på en produkt eller produktförpackning som ses av slutkonsumenten, eller som annars kan tolkas som en beteckning för produktöverensstämmelse.

 • Opartiskhet

  VÅRA KÄRNVÄRDEN OCH PROCESSER

  Skydd av opartiskhet

  Ett av kärnvärdena för Bureau Veritas Certification, som också är en viktig del av vår etiska kod, är opartiskhet. Det är därför viktigt för Bureau Veritas Certification att hantera alla potentiella intressekonflikter i enlighet med detta, för att säkerställa objektiviteten hos Bureau Veritas Certification revisions- och certifieringstjänster.

  Detta är viktigt för att skydda objektiviteten och varumärket för Bureau Veritas certifieringar såväl som kundnöjdhet och efterlevnad av ackrediteringsregler och tillsynsmyndigheter.

  Bureau Veritas Certification har definierat och upprätthållit en strikt opartiskhetspolicy och övervakar detta noggrant genom både interna och externa opartiskhetskommittéer över hela världen.

  Bruno Ferreyra, vice verkställande direktör - Bureau Veritas Certification Holding SAS