wood

PEFC CERTIFIERING

Vad är PEFC?
Målsättningen för PEFCs skogsbrukscertifiering är att utveckla ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen.

Målet för PEFCs spårbarhetscertifiering är att tillhandahålla en pålitlig och trovärdig metod för att företag ska kunna förse sina kunder med information om var råvaran till deras produkter kommer ifrån.

PEFC-märkningen på en produkt är ett tydligt budskap till kunden att den är tillverkad av råvara från hållbart brukade skogar. Standarden berör skogsägare (Skogsbruksstandarden)och virkesorganisationen/industrin (Chain of Custody), t.ex. sågverk, pappersindustri, tryckeri och bygghandel.

Varför PEFC-certifiering?
Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på ett miljövänligt sätt och under bra sociala förhållanden. Det gäller också trävaror och träprodukter. Certifiering av skogsbruk och märkning av träprodukter är skogs- och träbranschens sätt att visa konsumenter att de producerar och säljer produkter som kommer från hållbart brukade skogar.

Hur ser lagstiftningen ut?
Från och med mars 2013 berörs aktörer som handlar med virke och trävaror av EU:s timmerförodning (EU nr 995/2010). Den innebär att det är förbjudet att släppa ut olagligt avverkat timmer, eller produkter tillverkade av sådant, på EU:s inre marknad. Dessutom ställer förordningen krav på att den som handlar med timmer eller trävaror ska kunna visa att råvaran inte är olagligt avverkad. PEFC spårbarhetsstandard är anpassad till dessa EU-krav. Det innebär att företag som blir spårbarhetscertifierade enligt PEFC också uppfyller de krav som timmerförordningen ställer.

Det finns krav på arbetsvillkor för anställda i PEFC standarden. Kraven baseras på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Varför Bureau Veritas?
Bureau Veritas är det självklara valet då vi har möjlighet att erbjuda certifiering både av skogsbruket (skogsbruksstandarden) och producentledet (Chain of Custody-standarden). Vi har lång erfarenhet av PEFC certifiering.

Nya PEFC-standarder för spårbarhet och användning av varumärke har antagits av PEFC:s generalförsamling.

De nya standarderna kan du ladda ner här:
https://pefc.se/wp-content/uploads/2020/02/CoC_standard_2020.pdf

https://pefc.se/wp-content/uploads/2020/02/Trademark-rules_2020.pdf