Arbetsmiljö & hälsa

Arbetsmiljö & hälsa

Arbetsmiljö och hälsa är ett stort område som dels styrs av lagar och krav och företagets eller organisationens policys, kultur, bransch, geografiska läge och omfattning. Det vi vet är att, har man en bra arbetsmiljö både fysiskt, psykiskt och kognitivt så leder det till att teamarbete fungerar, konflikter minskar, lång- och korttidsfrånvaron minskar, administrativa bördan för chefer och ledare minskar och kvalitetsbrister minskar och kostnader minskar. Allt blir alltså bättre! Men varför upplever många att det är så svårt? Vad har arbetsgivaren för faktiskt ansvar för hur medarbetarna mår? En del saker hör hemma i privatlivet och andra jobbet. Vad kan, och ska, arbetsgivaren göra?

En del svar finns i struktur och ordning och reda, andra i hur vi arbetar med kommunikation, delaktighet och samverkan. Viktigt att tänka på är att chefen eller arbetsledaren också är en medarbetare som, precis som andra, också kan ha problem med balans i livet precis som de hen leder.

Vi erbjuder en palett av utbildningar som kan hjälpa till med fylla på kompetensen inom de regulatoriska kraven, arbetssätt för struktur, ordning och reda, hur man kan arbeta med kommunikation, delaktighet och samverkan samt verktyg för balans i livet.

INTERNATIONELL STANDARD

2018 fastställes den första internationella standarden för arbetsmiljö, ISO 45001:2018. ISO 45001 hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. 

Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig mot standarden visar organisationer att de arbetar systematiskt med arbetsmiljö. ISO 45001 är uppbyggd efter High Level Structure med gemensamma termer och begrepp vilket gör att det är lätt att integrerade men andra standarder som ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001. 

Ökade krav på social hållbarhet

Social hållbarhet genom FN:s 17 Globala Mål och Agenda 2030 samt EU:s CSRD direktiv ställer höga krav både internt i den egna organisationen och i leverantörsleden. Det kräver ett systematiskt arbetssätt när det gäller insamling av exempelvis information, analys, beslut och uppföljning. ISO 45001 kan fungera som ett stöd i det arbetet.

Godkänd utbildningsanordnare hos AFA 

Bureau Veritas Solutions är godkänd utbildningsanordnare via AFA försäkring vilket betyder att man kan söka ersättning för ett flertal av de arbetsmiljöutbildningar som vi genomför med kvalificerade utbildningsledare i såväl arbetsmiljöregler som ISO 45001. Läs mer om ersättningsregler från AFA här. 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com