business

Verifiering av koldioxidutsläpp

Verifiering av CO2-utsläpp

Carbon footprinting är en bedömnings- och rapporteringsmetod som gör det möjligt för företag, byggnader och städer att beräkna koldioxidutsläpp och identifiera områden för förbättringar. Bureau Veritas har lång erfarenhet av att erbjuda verifiering av koldioxidavtryck (CFV) till standarder som hjälper organisationer att mäta och rapportera sitt koldioxidavtryck på ett transparent sätt.

Koldioxidavtryck är erkänd bästa praxis för företag som vill spåra sin koldioxidutsläpp i ett försök att minska den. Noggrann övervakning och rapportering visar företag var förändringar kan göras och påverkan minimeras, vilket hjälper dem att uppnå nettonollmål.

Det finns både frivilliga standarder och protokoll och obligatoriska rapporteringssystem till vilka företag kan bedöma och rapportera sitt koldioxidavtryck grundligt och öppet. Genom att använda strukturerade metoder som överensstämmer med standarder för livscykelbedömning, ger de organisationer den information och vägledning de behöver för att minska utsläppen.

Verifiering av ett pålitligt organ som Bureau Veritas sänder ett kraftfullt budskap om styrkan i ett företags engagemang för att uppnå en hållbar verksamhet.

VISA TRANSPARENS OCH NOGGRANNHET

World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Developments Greenhouse Gas Protocol är den ursprungliga standarden för växthusgasinventeringar, och tillhandahåller ett ramverk för att mäta och rapportera utsläpp. Den omfattar tre huvudområden: utsläpp från organisationens processer, utsläpp från organisationens energiförsörjning, och försörjningskedjan och produktion. Vissa standarder täcker även kundens användningsställe och International Standard for Assurance Engagements (ISAE 3000) är att föredra i vissa sammanhang. Bureau Veritas kan erbjuda verifiering och garanti för växthusgasutsläpp för att göra det möjligt för företag att visa bästa praxis för rapportering och visa att information som delas är korrekt.

Offentlig rapportering av växthusgaser

ISO 14064-1 innehåller krav och vägledning för att kvantifiera och rapportera utsläpp och upptag av växthusgaser (GHG) på organisationsnivå. Den täcker allt från design till verifiering av växthusgasinventering. Bureau Veritas har erbjudit ISO 14064-1-verifieringar sedan 2006, och har lång erfarenhet av standarden. Verifiering gör det möjligt för organisationer att frivilligt visa robustheten i sina beräkningar och mätningar av koldioxidavtryck via offentlig rapportering.

Certifiera miljöpåverkan av en produkt

För företag som vill certifiera miljöpåverkan från en produkt eller tjänst erbjuder ISO 14067 riktlinjer för kvantifiering och kommunikation av dess koldioxidavtryck. ISO 14067 ger också trovärdighet åt kolmärkning (deklarationer på produkter eller vid försäljningsställe). Verifiering med en pålitlig partner som Bureau Veritas hjälper konsumenter att göra informerade val om sina köp och främjar förtroende bland alla intressenter.

FÅ tillträde till EU:S KOLMARKNAD

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) är världens första och största koldioxidmarknad. Genom sitt ”cap and trade”-system sätts en gräns för den totala mängden av vissa växthusgaser som kan släppas ut från anläggningar. För europeiska industrianläggningar över en viss storlek i kolintensiva sektorer är EU ETS-rapportering obligatorisk. Bureau Veritas är ackrediterat för att tillhandahålla verifiering av utsläpp, vilket gör det möjligt för organisationer att bevisa överensstämmelse med EU:s ETS-förordningar och säkerställa berättigande till handel med utsläppsrätter och krediter.

 

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com