business

Koldioxidavtryck & carbon footprinting

Vad är koldioxidavtryck?

Uttrycket kolidioxidavtryck kommer från engelskans carbon footprint. Det är ett mått på hur stor inverkan något har på klimatet. Avtrycket kan till exempel mäta hur mycket en person, ett företag eller ett land släpper ut. Det gör att våra utsläpp blir kvantifierbara. På det sättet kan man lättare förstå hur mycket det gäller och hur stor effekt det har på vår planet.  Koldioxidavtryck bruka uttryckas som koldioxidekvivalenter. Dessa tar inte bara hänsyn till koldioxid- även andra sorts växthusgaser. Uträkningen man sen gör tar dessutom hänsyn till de olika växthusgasernas påverkan. 

Det finns flera standarder för att räkna ut koldioxidavtryck: två exempel är ISO 14067- standarden och Greenhouse Gas Prototocol- standarden. Bureau Veritas finns här för att certifiera dig.

 

Verifiering av CO2-utsläpp

Carbon footprinting är en bedömnings- och rapporteringsmetod som gör det möjligt för företag, byggnader och städer att beräkna koldioxidutsläpp och identifiera områden för förbättringar. Bureau Veritas har lång erfarenhet av att erbjuda verifiering av koldioxidavtryck (CFV) till standarder som hjälper organisationer att mäta och rapportera sitt koldioxidavtryck på ett transparent sätt. 

Koldioxidavtryck är erkänd bästa praxis för företag som vill spåra sin koldioxidutsläpp i ett försök att minska den. Noggrann övervakning och rapportering visar företag var förändringar kan göras och påverkan minimeras, vilket hjälper dem att uppnå nettonollmål.

Det finns både frivilliga standarder och protokoll och obligatoriska rapporteringssystem till vilka företag kan bedöma och rapportera sitt koldioxidavtryck grundligt och öppet. Genom att använda strukturerade metoder som överensstämmer med standarder för livscykelbedömning, ger de organisationer den information och vägledning de behöver för att minska utsläppen. Verifiering av ett pålitligt organ som Bureau Veritas sänder ett kraftfullt budskap om styrkan i ett företags engagemang för att uppnå en hållbar verksamhet.

Rapportering av koldioxidutsläpp och växthusgaser

World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Developments
Greenhouse Gas Protocol
  är den ursprungliga standarden för växthusgasinventeringar, och 
tillhandahåller ett ramverk för att mäta och rapportera utsläpp. Den omfattar tre huvudområden: utsläpp från organisationens processer, utsläpp från organisationens energiförsörjning, och försörjningskedjan och produktion. Vissa standarder täcker även kundens användningsställe och International Standard for Assurance Engagements (ISAE 3000) är att föredra i vissa sammanhang. Bureau Veritas kan erbjuda verifiering och garanti för växthusgasutsläpp för att göra det möjligt för företag att visa bästa praxis för rapportering och visa att information som delas är korrekt.

ISO 14064-1 innehåller krav och vägledning för att kvantifiera och rapportera utsläpp och upptag av växthusgaser (GHG) på organisationsnivå. Den täcker allt från design till verifiering av växthusgasinventering. Bureau Veritas har erbjudit ISO 14064-1-verifieringar sedan 2006, och har lång erfarenhet av standarden. Verifiering gör det möjligt för organisationer att frivilligt visa robustheten i sina beräkningar och mätningar av koldioxidavtryck via offentlig rapportering.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com