forest

EUTR Verifiering

Verifiering av EUTR

EU:s timmerförordning, EUTR,  främjar större insyn i trähandel. För att följa EUTR måste du göra en riskbedömning för dina inköp av trä. Bureau Veritas erbjuder verifiering av EUTR och hjälper dig att bevisa noggrannhet om hållbara skogsbruksmetoder för timmer och skogsprodukter.

VAD ÄR EUTR?

Den som placerar timmer eller skogsprodukter på EU:s marknad för första gången är enligt EUTR skyldiga att uppfylla förordningens krav. Detta innebär att både importörer och köpare måste följa förordningen. EUTR gäller även den som säljer vidare timmer eller skogsprodukter som har importerats från länder utanför EU.

På skogsstyrelsens hemsida kan ni se om ert företag berörs av EUTR.

SYFTET MED EUTR

Den ökande efterfrågan på timmer eller skogsprodukter över hela världen har också bidragit till ökning av den olagliga avverkningen vilket bör betraktas som ett stort internationellt problem. För att förhindra att olagligt avverkat timmer och trävaror förs in i EU har unionen infört timmerförordningen EUTR. Syftet med förordningen är att säkerställa att endast trävaror som har producerats i enlighet med timmerproducentlandets nationella lagstiftning förs in i EU.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com