forest

EUTR 

eutr VERIFIERING

EU:s timmerförordning, EUTR, främjar större insyn i trähandel. För att följa EUTR måste du göra en riskbedömning för dina inköp av trä. Bureau Veritas erbjuder verifiering av EUTR och hjälper dig att bevisa noggrannhet om hållbara skogsbruksmetoder för timmer och skogsprodukter.

Vad är EU:s timmerförordning (EUTR)?

EUTR reglerar med hjälp av ny lagstiftning satt av EU om hur försäljningen av träprodukter ska se ut. Syftet är att förhindra och säkerställa att ingen olaglig avverkning av skog har skett. Timmerförordningen förbjuder handel med virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Det gäller både importerade och svenska produkter. Den som först placerar trävarorna på EU:s marknad är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen.

Vilka är kraven från timmerförordningen? 

Den som placerar timmer eller skogsprodukter på EU:för s marknad första gången är enligt den nya lagstiftningen av timmerförordningen tvungna att kunna påvisa tillvägagångssätten som skett. Detta innebär att både importörer och köpare måste följa förordningen. EUTR gäller även den som säljer vidare timmer eller skogsprodukter som har importerats från länder utanför EU.

Syftet med verifiering enligt EUTR

Den ökande efterfrågan på timmer eller skogsprodukter över hela världen har också bidragit till ökning av den olagliga avverkningen vilket bör betraktas som ett stort internationellt problem. För att förhindra att olagligt avverkat timmer och trävaror förs in i EU har unionen infört timmerförordningen EUTR. Syftet med förordningen är att säkerställa att endast trävaror som har producerats i enlighet med timmerproducentlandets nationella lagstiftning förs in i EU.

skogsstyrelsens hemsida kan ni se om ert företag berörs av EUTR.

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com