Kontakta oss

Safeguard your
business with BV

Alla företag prioriterar lämpliga hälso-, säkerhets- och hygienåtgärder för anställda och kunder i samband med pandemin. "Safeguard your business" är en fyrstegsprocess utvecklad av tekniska specialister på Bureau Veritas. Denna process adresserar specifika risker där människor arbetar och rör sig, så lämpliga säkerhetsåtgärder kan genomföras för att minimera risker. 

FAS 1: START AV PROJEKTET OCH FÖRBEREDELSER

En specialist från Bureau Veritas samordnar ett första möte med ledningen hos klienten. Vid mötet diskuteras följande: Klientens åtgärder i samband med COVID-19, omfattningen av scopet, regler och riktlinjer.

FAS 2: SYSTEMBEDÖMNING

Vi granskar olika aspekter med hjälp av specifika checklistor för att bedöma hur säker er arbetsplats är ur en covid-19 synvikel.  Bedömningen omfattar fyra olika ämnen: processer, hygien, människor och anläggningar.

FAS 3: GRANSKNING PÅ PLATS

Bureau Veritas gör en riskbedömning  rekommenderar vilka områden som ska väljas för en inspektion. Inspektionen redovisar i vilken utsträckning företagets åtgärder förstås och genomförs.

FAS 4: RAPPORTERING

När alla områden har granskats görs en bedömning om innehållet i checklistan är uppfylld. Detta kan inkludera ytterligare vägledning eller korrigerande åtgärder som måste vidtas för att antingen uppfylla rekommendationer, företagets egna policyer eller god praxis. Resultaten laddas upp till en onlineplattform så att de är lättillgängliga för såväl företaget som intressenter.

Contact

Mail: info-se@bureauveritas.com

Telefon: 031 - 60 65 00