olja och gas

ATEX – EXPLOSIONSRISKKONTROLL

VISSTE DU ATT ARBETe MED BRANDFARLIGA material KAN ORSAKA ...

 • Brand eller explosion på företaget?

 • Enorma konsekvenser för ditt företag?

 • Enorma konsekvenser för dig?

 • Påföljd om gällande lagar inte följs?

Om ditt företag arbetar med brandfarliga vätskor, gaser eller damm finns det ofta en potentiell risk för bildning av explosiv atmosfär (ATEX) och därmed risk för brand eller explosion.

På grund av den potentiella risken kräver myndigheterna att dessa företag genomför en ATEX-bedömning för att säkerställa den omgivande miljön, förbättra arbetsmiljön och skydda arbetarna.

Utöver spannmålssilon och träförädlingsindustrin, som vanligtvis omfattas av ATEX, gäller direktivet även företag där brandfarliga vätskor (t.ex. lösningsmedel och färger) förvaras. Andra exempel på företag som omfattas av direktivet är företag som har utrustning som använder brandfarliga vätskor (eldningsolja, olja etc.) och som bedriver verksamhet med brandfarliga gaser (som propan eller väte).

ATEX - EXPLOSIV ATMOSFÄR

Om ditt företag omfattas av ATEX-reglerna, och du ställs inför en ATEX-bedömning, är hjälpen nära. Bureau Veritas är redo att hjälpa till med rådgivning, inspektion, revision och utbildning i alla led i din organisation, så att du täcker de lagstadgade skyldigheterna och samtidigt utbildas i att upptäcka potentiella explosiva situationer och områden. Tänk på att en ny bedömning måste göras varje gång det sker förändringar i företag som kan påverka säkerheten.

På Bureau Veritas har vi erfarna rådgivare med specialistkunskaper inom ATEX. Vi erbjuder därför:

GAP ANALYS

Med en GAP-analys hjälper vi dig att avgöra i vilken utsträckning du lever upp till reglerna för explosionssäkerhet. Analysen består vanligtvis av:

 • Ett besök på ditt företag och genomgång av de lagstadgade dokumenten
 • En rapport som tydligt visar var ditt företag står i förhållande till lagkraven
 • Råd om hur man uppnår efterlevnad och optimerar kostnadsbudgeten

ATEX RISKHANTERING

Med expertis inom tekniska och regulatoriska krav hjälper Bureau Veritas dig med:

 • Klassificering och optimering av farliga områden
 • Överensstämmelse med installationer i riskområden
 • Riskbedömning och identifiering av förebyggande åtgärder
 • Säkerhetsmedvetenhet bland anställda och underhåll av utbildning

PRODUKTÖVERENSSTÄMMELSE

Om du är en tillverkare av utrustning kan Bureau Veritas hjälpa dig med:

 • Bygga den tekniska filen/er
 • Utföra riskbedömning på utrustningen
 • Certifiering av ATEX-utrustning mot 2014/34/EU-direktivet

Med Bureau Veritas som partner för att kontrollera risken för explosion eller brand visar ditt företag att det lagstadgade ATEX-direktivet hanteras med allvar och allvar. Du kan till och med dokumentera dina insatser för intressenter och därigenom visa att du har kontroll över situationen.

FÖRDELARNA MED ATEX

 • Ditt företag uppfyller sina ATEX-skyldigheter
 • Minimerar risken för olyckor
 • Färdigheterna att själva upptäcka potentiella explosiva situationer och områden
 • Säkra medarbetare och den omgivande miljön

Kontakt

Bureau Veritas Industri
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com