Kvalitet

ISO 9001 CERTIFIERING 

VAD ÄR ISO 9001?

ISO 9001 är en internationell certifieringsstandard som anger kriterierna för ett kvalitetsledningssystem. Den ger vägledning för företag och organisationer som vill säkerställa att deras produkter och tjänster konsekvent uppfyller kvalitetskraven. Över en miljon företag i över 170 länder är certifierade enligt ISO 9001.

ISO 9001 PRINCIPER

Principerna för ISO 9001 är följande: Kundfokus, ledarskap, processinriktning, förbättring, relationshantering, faktabaserande beslut och medarbetarnas engagemang. 

Vad innebär det att ett företag är iso 9001 certifierat?

För att kunna konkurrera effektivt och vinna kunders lojalitet måste företagen leverera produkter och tjänster av jämn kvalitet. Detta kräver en strikt hållning till kvalitetsstyrning och de flesta företag vet att kvalitetshantering är grunden till deras framgång. Ett ISO 9001 certifikatet från Bureau Veritas stödjer din organisation för att öka effektiviteten och överträffa kundernas förväntningar.

Syftet med en ISO 9001 certifiering är att hjälpa dig att utveckla ett kvalitetsstyrningssystem (QMS) som driver kontinuerliga förbättringar. ISO standarder är globalt erkända och betrodda. ISO 9001 standarden erbjuder flexibilitet, så att du kan designa ditt eget kvalitetshanteringssystem kring dina specifika produkter, kundbehov och risker. Därmed fungerar standarden som en viktig byggsten för alla företag som vill förbättra sin risk- och kvalitetshantering. ISO 9001 certifiering från Bureau Veritas visar ett åtagande om kvalitet och kund kompetens.

ISO 9001 STANDARD


främsta fördelarna

 • FÖRBÄTTRAD KUNDNÖJDHET

  tack vare ett ständigt fokus på kvalitet

 • LYFT ORGANISATIONENS EFFEKTIVITET

  genom att anpassa dina kvalitetssystem och kärnprocesser

 • BIDRA TILL KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING

  tack vare årliga granskningar som gör att du kan ta itu med avvikelser

 • HANTERA RISKER EFFEKTIVT

  genom att ett riskbaserat tänkande i hela organisationen

 • UPPMUNTRA DINA MEDARBETARE

  genom att aktivt involvera dem i att förbättra kvalitetshanteringen

 • SÄTT STÄMPEL

  på ditt ansvar för kvalitetssystemen med internationellt erkänd certifiering från Bureau Veritas

vad ska ett kvalitetsledningssystem innehålla? 

Ett kvalitetsledningssystem har några viktiga hörnstenar:

Kvalitet i processen: Definiera de processer som krävs för att verksamhetens mål ska kunna uppnås. Det är viktigt att hålla processerna uppdaterade då omvärldens krav på din verksamhet kan komma att förändras och att det kommer in nya människor i din organisation. 

 Kvalitet i ledarskapet: I ett fungerande företag behövs kvalitet i ledarskapet. Det är därför viktigt att ledningen har koll på resurser, mål och kontrollen av verksamheten. 

Kvalitet i kulturen: Kvalitet bör vara en del av företagskulturen. Ett systematiskt förbättringsarbete kan göra det enklare att lyfta förslag för förbättringar och därmed nå mål, vilket oftast påverkar företagskulturen positivt. 

Kvalitet i kommunikationen: Mycket av ledningens problem kan uppstå av missförstånd. Att ha ett system för kommunikation och att visualisera kvalitetsledningen är därför ofta till stor hjälp. 


Ett kvalitetsledningssystem bör även innehålla:

 • Lagar och föreskrifter
 • Egna definierade kvalitetskrav
 • Avtal och överenskommelser 
 • Certifieringar och krav från olika intressenter 
 • Kunder, brukare och patienters behov

VAD BETYDER KVALITETSLEDNINGSSYSTEM?

Ett kvalitetsledningssystem är ett stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle, samtidigt som förbättringsförslag fångas upp och återkoppling sker löpande.
 

ISO 9001: EN OMFATTANDE TILLÄMPNING TILL KVALITETSHANTERING

ISO 9001 standarden kan användas av alla organisationer, oavsett storlek, typ eller dess produkter eller tjänster. Ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 leds av högre chefer och bygger på detaljerad analys av organisationens sammanhang, styrkor och svagheter. Användning av Plan-Do-Check-Act-cykeln, som stöds av årliga revisioner från Bureau Veritas, gör att du kan identifiera avvikelse och uppnå kontinuerlig förbättring av kvaliteten. 

UPPNÅ KUNDNÖJDHET MED ISO 9001-CERTIFIERING

ISO 9001 innefattar att utforma och följa ett ledningssystem som är unikt anpassat till dina kunders behov. ISO 9001 revisioner av Bureau Veritas gör att du kan förbättra kundnöjdheten genom att regelbundet identifiera förbättringar av dina processer.

ARBETA EFFEKTIVT MEDAN DU FÖRBÄTTRAR RISKHANTERINGEN

Genom granskningar av ditt kvalitetsledningssystem av Bureau Veritas kan du identifiera förbättringar i dina processer. Dessa syftar till att öka effektiviteten utan att öka risken tack vare ISO 9001 certifieringskrav som fokuserar på riskhantering. Certifieringsstandarden kan användas för att öka medarbetarnas medvetenhet om risker och bidra till att skapa en kultur av förebyggande och riskhantering.

Relaterade dokument

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com