EU ETS

EU ETS

Vad är utsläppshandeln (EU ETS)?

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) är världens första och störstakoldioxidmarknad. Genom sitt ”cap and trade”-system sätts en gräns för den totala mängden av vissa växthusgaser som kan släppas ut från anläggningar. För europeiska industrianläggningar över en viss storlek i kolintensiva sektorer är EU ETS-rapportering obligatorisk.

Anledningen till att EU ETS införskaffades var för att kunna skapa styrmål för att nå den Europeiska Unionens mål angående klimatfrågan. Genom att skapa en gräns för utsläppshandeln kan man lättare kontrollera hurvid företagen tar sin roll för att kunna påverka utsläppsminskningarna.

vad innebär eu euts verifiering?

Bureau Veritas är ackrediterat för att tillhandahålla verifiering av utsläpp, vilket gör det möjligt för organisationer att bevisa överensstämmelse med EU ETS-förordningar och säkerställa berättigande till handel med utsläppsrätter och krediter.

Hur gör bureau veritas sina verifieringar

Vi har ett starkt team med verifierare och experter som har varit involverade i många år och har stor erfarenhet inom området så att verifieringen inte orsakar problem med de nationella myndigheterna efteråt. Våra verifierare och experter täcker alla typer av sektorer för stationära installationer med stor erfarenhet av hur övervakning och data ska behandlas så att de uppfyller kraven i EU och de nationella myndigheterna.

vi ger en komplett väg för att följa utsläppsrätter i sverige (eu ets)

● Val av verifieringsgrupp: urvalskriterier efter område och typ av process säkerställer att verifieringen av utsläppsdata utförs av kvalificerade och kompetenta verifierare.

● Strategisk granskning: inledande analys av kundens aktiviteter och processer, källorna till koldioxidutsläpp, de gränser inom vilka processerna ska beaktas, övervakningsstrukturen, datahantering och kvalitetssäkring.

● Systemgranskning och riskanalys: kritisk utvärdering av ledningssystemet och de mätmetoder som används. Analys av procedurer, dokumentation och alla verktyg som används av kunden för hantering av växthusgasdata.

● Processanalys: Bekräftelse av giltigheten för den information som används för att beräkna den osäkerhetsnivå som definieras i övervakningsplanen, verifiera att den godkända övervakningsplanen är på plats samt kontrollera uppgifterna.

Vi utför följande tjänster

● Verifiering av data och årlig validering av de utgivna utsläpps-rapporterna

● Utbildningskurser om regler och beräkningsmetoder

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com