EU ETS

EU ETS

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) är världens första och största koldioxidmarknad. Genom sitt ”cap and trade”-system sätts en gräns för den totala mängden av vissa växthusgaser som kan släppas ut från anläggningar. För europeiska industrianläggningar över en viss storlek i kolintensiva sektorer är EU ETS-rapportering obligatorisk. Bureau Veritas är ackrediterat för att tillhandahålla verifiering av utsläpp, vilket gör det möjligt för organisationer att bevisa överensstämmelse med EU ETS-förordningar och säkerställa berättigande till handel med utsläppsrätter och krediter.

Bureau Veritas har ett starkt team med verifierare och experter som har varit involverade i många år och har stor erfarenhet inom området så att verifieringen inte orsakar problem med de nationella myndigheterna efteråt. Våra verifierare och experter täcker alla typer av sektorer för stationära installationer med stor erfarenhet av hur övervakning och data ska behandlas så att de uppfyller kraven i EU och de nationella myndigheterna.

VAD INNEBÄR EU ETS-VERIFIERING?

En EU ETS-verifiering är en process genom vilken en oberoende tredje part säkerställer att verksamheters årliga utsläppsvärden eller nyckeltal har specificerats korrekt och upprättats i enlighet med en godkänd övervakningsplan. Bureau Veritas riskbaserade tillvägagångssätt gör att denna process kan genomföras så effektivt som möjligt.

Först och främst måste de registrerade utsläppsuppgifterna verifieras av en ackrediterad oberoende verifierare och sedan överföras till respektive EU ETS-tillsynsmyndighet i form av en årlig utsläppsrapport.

Granskning av årliga utsläppsrapporter

Det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter, EU ETS, som beslutades av Europeiska unionen (EU) och Europaparlamentet 2003, trädde i kraft den 1 januari 2005. Systemet anger hur mycket växthusgaser och utsläpp från anläggningar som omfattas av utsläppshandel får släppas ut per handelsperiod. Direktivet omfattar cirka 12 000 produktionsanläggningar i Europa, som tillhör olika industrisektorer.

Bureau Veritas utför följande tjänster:

  • Verifiering av data och årlig validering av de utgivna utsläpps-rapporterna
  • Utbildningskurser om regler och beräkningsmetoder

Bureau Veritas verifiering ger en komplett väg   

  • Val av verifieringsgrupp: urvalskriterier efter område och typ av process säkerställer att verifieringen av utsläppsdata utförs av kvalificerade och kompetenta verifierare.
  • Strategisk granskning: inledande analys av kundens aktiviteter och processer, källorna till koldioxidutsläpp, de gränser inom vilka processerna ska beaktas, övervakningsstrukturen, datahantering och kvalitetssäkring.
  • Systemgranskning och riskanalys: kritisk utvärdering av ledningssystemet och de mätmetoder som används. Analys av procedurer, dokumentation och alla verktyg som används av kunden för hantering av växthusgasdata.
  • Processanalys: Bekräftelse av giltigheten för den information som används för att beräkna den osäkerhetsnivå som definieras i övervakningsplanen, verifiera att den godkända övervakningsplanen är på plats samt kontrollera uppgifterna. 

Kontakt

Bureau Veritas Certifiering
Telefon: +46 (0)31 60 65 00
Mail: info-se@bureauveritas.com