Certifieringsunderlag och kriterier 
för certifiering enligt FNs globala mål

 • Organisationen måste bedöma alla hållbarhetsmål utifrån deras nuvarande status i organisationen. De möjliga möjligheter och risker i samband med hållbarhet avseende organisationens processer, dess produkter och / eller tjänster respektive dess viktigaste leverantörskedjor måste också bedömas. Bedömningarna måste återspegla det internationella perspektivet för hållbarhetsmålen.
 • Organisationen måste göra en strategi för hur man arbetar med hållbarhet som återspeglar hållbarhetsmålen utifrån deras nuvarande status i organisationen och definiera eventuella risker och möjligheter.
 • Strategin måste kunna omvandlas till strategiska mål och tillhörande planer som måste innehålla: den ansvariga personen, målet, hur man uppnår det och förväntat tidsplan.
 • Inom de följande tre åren måste operativa mål och tillhörande handlingsplaner som motsvarar de strategiska målen fastställas.
 • Strategin måste vara känd och accepterad av styrelsen eller ägarna och nödvändiga resurser måste tilldelas för att säkerställa såväl strategiska som specifika mål.
 • De strategiska och operativa målen måste övervakas regelbundet för att säkerställa att de uppnås.
 • Organisationen måste kontinuerligt förbättra sin prestation när det gäller att uppnå hållbarhetsstrategin och tillhörande strategiska och operativa mål.
 • Strategin och de strategiska målen måste vara känd av ledningen och relevanta nyckelpersoner i organisationen.
 • Organisationens kommunikation om hållbarhet måste överensstämma med resultaten av ovanstående krav.

Som ett minimum måste toppledningen en gång per år göra en utvärdering av hållbarhetsarbetet inklusive bland annat följande:

 • Nya och förändrade externa och interna förutsättningar för arbete med hållbarhet.
 • Uppgradering av organisationens bedömning av hållbarhetsmålen avseende nuvarande status i organisationen och respektive möjligheter och risker i samband med hållbarhetsarbetet.
 • Bedömning av nuvarande strategiska och operativa mål och deras respektive planer samt utnämning av nya mål.
 • Bedömning om resurserna är tillräckliga för att säkerställa en implementering av såväl de strategiska som de specifika målen och behovet av att uppdatera fördelningen.
 • Bedömning av organisationens förmåga att arbeta med hållbarhet i alla relevanta processer och vid behov starta åtgärder för att säkerställa detta.

Tillräcklig dokumenterad information av ovanstående är nödvändig för att kunna bedöma om kraven uppfylls.

 • VÅRA VERKTYG OCH KRITERIER ÄR BASERADE PÅ:

  • Vi använder våra metoder från ISO-systemen för att bedöma företagets ledning, ramverk & villkor, intressentanalyser och arbete med bindande skyldigheter.
  • Vi använder vår dokumentationskunskap holistiskt för att bedöma företagets arbete med de globala målen i ett svenskt sammanhang och genom leverantörskedjor verifiera aktiviteter och dokumentation av arbetet med de globala målen (kedjeansvar).
  • Vi använder vår kunskap om företag och företagets risk att råka ut för dålig publicitet. 
  • Vi har utvecklat revisionskriterier som gör att vi kan certifiera och bedöma utvecklingen.