ISO 9001

Fördjupningsutbildning: Skapa miljöledningssystem enligt ISO 14001

Standarden ISO 14001:2015 innehåller krav som ska hjälpa företag och organisationer att utvecklas långsiktigt, hållbart och framgångsrikt genom att minska sin miljö- och klimatpåverkan från varor och tjänster och på så sätt bidra till en hållbar utveckling, öka kundnöjdheten, effektivitet och minska onödiga kostnader. Men standarden ställer också krav att belysa den påverkan som finns ur ett livscykelperspektiv då miljö- och klimatpåverkan kan vara större hos exempelvis en leverantör eller dess leverantörer. Många företag kan också uppleva liknande krav från sina kunder genom att till exempel kräva miljövarudeklarationer, EPD:er, som visar på produkters och byggnaders miljöprestanda i ett livscykelperspektiv. 

Standarden ställer också vissa krav på att arbetssätt ska vara dokumenterade men beskriver inte Hur dessa krav ska hanteras. 

Vår utbildning blandar teori med praktik och övningar för att ge dig förståelse och kunskap i hur man i ett första skede utvecklar ett ledningssystem för miljö samt hur man underhåller och förbättrar det. I utbildningen kommer vissa mallar och dokumenterade arbetssätt att ingå som bland annat visar på hur man kan lösa ett delkrav.

Information

 • Längd

  2 dagar

 • Pris

  12 500 SEK ex.moms

 • Kursledare

  Gustav Eriksson

 • Övrigt

  Kursen kräver att du har tillgång till dator samt ISO 14001 standarden.

 • Distans

  Hösten 2024

Ur utbildningen

 • Framgångsfaktorer för ett lyckat införande och utveckling
 • Identifiera organisationens förutsättningar
 • Att genomföra SWOT och intressentanalys
 • Identifiera och värdera miljöaspekter
 • Identifiera och hantera bindande krav, risker och möjligheter
 • Upprätta miljöpolicy och mål
 • Identifiera roller, ansvar och befogenheter
 • Resurser, kompetents och medvetenhet
 • Verksamhetsstyrning och leverantörshantering
 • Intern och extern kommunikation
 • Hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder
 • Nödlägesberedskap
 • Värdeskapande interna revisioner
 • Ledningens genomgång och utvärdering av resultat

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha kunskap och förståelse om:

 • Hur man utvecklar ett ledningssystem som motsvarar kraven i ISO 14001:2015

 • Grundläggande delar för ett lyckat införande och värdeskapande ledningssystem

 • Ditt fortsatta arbete med införandet alternativt förbättringar i ert befintliga ledningssystem

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som till exempel ska arbeta eller redan i dag arbetar med ledningssystemet, ska bli internrevisor, är chef/ledare i en certifierad organisation eller vill börja jobba med att utvecklas ledningssystem. 

Förkunskaper

Denna utbildning kräver förkunskaper tex Steg 1- Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001 hos oss eller motsvarande hos annan utbildningsleverantör alternativt lång erfarenhet och god kunskap om kraven i standarden.

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 ((0)761881314
031-60 65 00
Mail: Utbildningar@bureauveritas.com