Arbetsmiljö & hälsa

Arbetsmiljö & hälsa

Arbetsmiljö och hälsa är ett stort område som dels styrs av lagar och krav, företagets eller organisationens egna policys, kultur, bransch, geografiska läge och omfattning.

Det vi vet är att har man en bra arbetsmiljö både fysiskt, psykiskt och kognitivt så leder det till att teamarbete fungerar, konflikter minskar, lång- och korttidsfrånvaron minskar, administrativa bördan för chefer och ledare minskar och kvalitetsbrister minskar och kostnader minskar. Allt blir alltså bättre!

Men varför upplever många att det är så svårt? Vad har jag som arbetsgivare för faktiskt ansvar för hur medarbetarna jag ansvarar för mår? En del saker hör hemma i privatlivet och andra jobbet. Vad kan jag göra och vad ska jag göra?

En del svar finns i struktur, ordning och reda andra i hur vi arbetar med kommunikation, delaktighet och samverkan.Viktigt är att tänka på att chefen/arbetsledaren är också en medarbetare som precis som andra också kan ha problem med balans i livet precis som dem hen leder.

Vi erbjuder en palett av utbildningar som kan hjälpa till med fylla på kompetensen inom de regulatoriska kraven, arbetssätt för struktur, ordning och reda, hur man kan arbeta med kommunikation, delaktighet och samverkan samt verktyg för balans i livet.

Internationell standard

2018 fastställes den första internationella standarden för arbetsmiljö ISO 45001:2018. ISO 45001 hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. 

Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig mot standarden visar organisationer att de arbetar systematiskt med arbetsmiljö.

ISO 45001 är uppbyggd efter High Level Struckture med gemensamma termer och begrepp vilket gör att det är lätt att integrerade men andra standarder som tex ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001. 

Ökade krav på social hållbarhet

Socialhållbarhet från FN; 17 Globala hållbarhetsmål och EU:s CSRD direktiv ställer höga krav både internt i den egna organisationen och i leverantörsleden vilket kräver ett systematiskt arbetssätt när det gäller insamling av information, analys, beslut, uppföljning m.m. ISO 45001 är ett stöd i det arbetet. 

Kontakt

Bureau Veritas Utbildningar
Telefon: +46 (0) 761881314
031-60 65 00
Mail: TRGSWEDENmail@bureauveritas.com